De TENSE-studie (Training and Educating Nurses Effectively)

Probleemgedrag komt veel voor bij mensen met dementie. Dit probleemgedrag levert stress op voor verzorgenden. Stress kan negatieve gevolgen hebben, voor zowel de verzorgende zelf (spanningen, burnout, verloop) als voor de omgang met de bewoner. Training kan het effect van probleemgedrag op verzorgenden verminderen.

De TENSE-studie is een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek op achttien afdelingen (negen interventie- en negen controle afdelingen) van verpleeghuizen. Het effect van training van verzorgenden in het methodisch omgaan met probleemgedrag wordt onderzocht.

Doelstelling
Doelstelling van dit onderzoek is bestuderen of het trainen van verzorgenden in methodisch omgaan met probleemgedrag van ouderen met dementie van invloed is op hun kennis over dementie en over probleemgedrag bij dementie, werklast, hun werktevredenheid en de burnout. Belangrijk is de vraag of de opgedane kennis ook langer behouden kan blijven. Ook wordt gekeken of de training het (probleem)gedrag van de cliënt en het welzijn van de cliënt beïnvloedt.

Methode
Verzorgenden van negen afdelingen van verpleeghuizen waar mensen met dementie verblijven worden drie dagdelen getraind in het methodisch omgaan met gedragsproblemen van cliënten met dementie. Aan het eind van die drie dagen formuleren zij welke veranderingen in de dagelijkse zorg zij willen bereiken. Drie en zes maanden later vinden de follow up middagen plaats. De inhoud van deze follow up middagen wordt bepaald in overleg met de deelnemers aan de cursus. We verwachten hiermee de door de cursus bereikte resultaten langer vast te houden. Er zijn negen controleafdelingen. Verzorgenden vullen vragenlijsten in over hun eigen werklast en –tevredenheid en de toestand van de bewoners via een website. Ook vullen zij drie keer een kennistoets in.

Fase van het onderzoek
Het onderzoek zit in het laatste deel van de dataverzameling.

Wie voert het onderzoek uit?
Onderzoeker: Theo Hazelhof Theo.Hazelhof@radboudumc.nl
Senioronderzoeker: Debby Gerritsen Debby.Gerritsen@radboudumc.nl

Financiering
Het onderzoek wordt gefinancierd door Vitalis WoonZorggroep te Eindhoven.